1. 1.  Výkres základního členění
 2. 2.  Hlavní výkres
 3. 3.  Výkres VPS
 4. 4a Koordinační výkres
 5. 5.  Výkres ZPF
 6. 6.  Změna č. 1 ÚP Březí 2022-04
 7.      RUR Březí
 8.      Hodnocení SEA
 9.      Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
 10.      Přírodovědný průzkum
 11.      Opatření obecné povahy
 12.      Formulář pro námitky a připomínky