Strategický rozvojový dokument obce Březí pro období let 2019 – 2025 a jeho dodatek se snaží určit a přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. Strategický rozvojový dokument obce (dále jen SRDO) je prvním krokem k systematickému zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel obce. Dokument musí být řádně projednán a schválen zastupitelstvem obce. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu
navržených cílů a programů. SRDO je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně šesti let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. Dalo by se říct, že představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližším šestiletí dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. SRDO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbanistických a kulturních hodnot.

Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje hlavní cíle obce a priority pro rozvoj obce. Umožňuje efektivnější hospodaření obce, včetně účelného čerpání finančních zdrojů z fondů EU, státního rozpočtu a dalších fondů či nadací, které jsou mnohdy vázány právě na soulad projektu se SRDO. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám se bude přihlížet při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí.

Strategický dokument obci umožní zejména:

  • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
  • kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty a priority investičního plánu
  • naplňovat vizi obce a dlouhodobé strategické cíle
  • zajištění spolupůsobení projektů – synergická interakce mezi dvěma nebo více projekty zajistí, že přínosy z realizace projektů jsou lepší, než kdyby šlo pouze o jednotlivé akce
  • chránit a lépe prosazovat veřejný zájem
  • koordinovat aktivity dalších subjektů působících v obci

Strategický dokument umožní obyvatelstvu zejména:

  • lepší informovanost jak obyvatel, tak podnikatelských a dalších subjektů o plánovaném směru rozvoje obce
  • podílet se na plánování středně a dlouhodobých cílů
  • posílení vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnosti za jeho další rozvoj
  • udržování kulturních tradic a posílení sounáležitosti mezi lidmi navzájem