Sbor Hasičský ve Březí“ (Výpis z hasičské kroniky, kterou sepsal a upravil Titus Trčka)

Spojená Obec Březí (Březí, Borovník, Rozseč, Ondrušky) čítá 121 domů se smíšenou krytbou. V obci se provozuje polní hospodářství a chov dobytka. Poloha obce a okolí jest pahorkatina. Dobrovolný hasičský sbor byl založen roku 1894 a prvním zakladatelem jeho byl Jan Hejtmánek, majitel hostince č. 18 a hospodářské usedlosti č. 31 ve Březí, starosta obce, narozený r. 1850 – 1894.

V obecním výboru byli pp. František Juříček, František Kříž, František Koláčný, Jan Šubert, Josef Svoboda, Mořic Kupský, František Hála, Josef Nabitý, Antonín Vápeníček a Josef Kulík.

V sezení obecního představenstva dne 17. prosince 1893 usneseno zřídit sbor hasičský a zároveň stanovy schváleny.

Prvním předsedou ve sboru byl p. Josef Pávek (farář), náčelníkem Jan Hejtmánek (starosta obce), jednatelem Adolf Slaný (učitel).

Téhož času byli členy (mimo ony, jež níže ležatým písmem uvádíme) Adolf Slaný, František Hála, Josef Moučka, Josef Janda, Antonín Melichar, Jan Hejtmánek, František Soukup, Jan Janda, František Malach, František Jeřábek, František Voborný, František Hřebíček.

Sbor trvá 4 roky, a předsedou jeho jest dnes Mořic Kupský – nadučitel, náčelníkem Jan Hejtmánek – rolník č. 23 v Březí, jednatelem Adolf Slaný – učitel. Dnes jsou členy sboru: Františke Kupský, František Souček, Josef Baštář, Tomáš Novotný, Josef Hotárek, Jan Vařílek, František Vařílek, Jan Běloch, Josef Havlát, Jan Baštář, František Soukup a Josef Tuček.

Sbor má jednu čtyřkolovou stříkačku v ceně 600 zl.

 

Zápis vypracovaný a sepsaný pro Okresní kroniku Žďár nad Sázavou – 1997

Výše uvedené složení hasičů trvalo až do roku 1934. V roce 1934 byla zakoupena první motorová stříkačka PP – 12 a předcházeli tomu tyto události. Prvním podnětem k zakoupení motorové stříkačky pro náš sbor ve Březí byl požár v sousední vesnici ve Skřinářově v létě 1927.

Tehdy u požáru pracovala motorová stříkačky z Osové Bítýšky. Všichni požárníci byly nadšeni výkonem stroje a jeho jednoduchou obsluhou. Na příští schůzi bylo rozhodnuto sehnat peníze na zmíněný stroj. Hlavním organizátorem byl pan Josef Nevrtal. Při výroční členské schůzi dne 6. ledna 1934 bylo schváleno motorovou stříkačku zakoupit. Za tímto účelem byla dne 22. dubna 1934 uspořádána soutěž, které se zúčastnilo více firem vlastnících motorové stříkačky. Přijeli: Chotěboř – Brno, Vystrčil – Telč, Kolben – Praha, Hrček a Neugebauer – Brno. Po ukončení soutěže a předvedení všech strojů se nejvíce líbila motorová stříkačka od firmy Vystrčil – Telč. Motorová stříkačka tehdy stála 23.200,- korun. V neděli dne 13. května se konalo slavnostní předání a svěcení motorové stříkačky. Stroj posvětil zdejší důstojný pán František Řezanina. Stříkačka sloužila díky dobré údržbě a šikovnosti některých hasičů plných 47 let. Stroj má spodový motor a je pevně přimontován na dvoukolovém podvozku, který je tahán většinou traktorem.

V roce 1981 nám byla přidělena nová moderní motorová stříkačka PS – 12 se škodováckým motorem. Stroj je přenosný a je vložen do ochranného uzavřeného krytu – tunelu, kde je již uspořádáno celé vybavení a nářadí potřebné k provozu motorové stříkačky. Celá stříkačka je na dvoukolovém podvozku.

Přehled činnosti sboru a popis obce

Současný hasičský sbor Březí čítá 38 členů, z toho 14 mladých. Naše obec Březí nyní má 75 čísel domů a 214 obyvatel. Patří k nám ještě osada Ondrušky, kde je 23 domů a žije v ní 16 místních obyvatel. Zbývající počet obyvatel tvoří chalupáři. Nyní jsme samostatná obec, která vlastní moderní mateřskou školu. Mateřská škola byla zrekonstruována a postavena ze ZŠ a dokončena v roce 1979. Do školky chodí děti ze sousedních vesnic, z Vlkova a Březského, kde je také společné místní JZD se sídlem ve Vlkově. Dále místní JZD má v obci vybudovány velké hospodářské budovy – kravín, teletník, velký seník, míchárna krmiv a opravárenská dílna spolu s garážemi pro motorový vozový park. Ve Březí se nachází velký kulturní dům, jehož stavba byla dokončena v roce 1976. Uprostřed návsi je prodejna potravin společně se smíšeným zbožím. Vedle prodejny je místní pohostinství. Za návsí stojí kostel se hřbitovem. Do naší farnosti patří sousední obce: Rozseč, Borovník, Níhov, Březské. Na začátku vesnice směrem od Vlkova se rozkládá menší rybník, vedený jako vodní nádrž. Na proti kulturnímu domu je větší rybník, který je rovněž veden jako vodní nádrž.

Děti ze Březí jezdí do ZŠ v Osové Bítýšce. Pracovní příležitosti jsou v naší obci různé, většinou v místním JZD a 1. BS ve Velké Bíteši. Máme zde jednoho soukromého zemědělce a dva na Ondruškách.

V roce 1992 v naší obci vznikl fotbalový oddíl. K tomuto účelu tu bylo vybudováno nové fotbalové hřiště. Práce byla zakončena v roce 1995. Nyní se zakončuje stavba kabin s příslušenstvím.

V naší obci jsou požárníci od prvopočátku nejaktivnější složkou v obci. Podílí se zde na všech akcích. Za zmínku stojí pomoc při brigádnických pracích na kulturním domě, mateřské školce, odbahnění rybníka v obci, zhotovení nové výpustě včetně odtokového kanálu v roce 1983.

Výcvik hasičů probíhal různě a záležel na požadavcích velitelů při různých soutěžích.

V roce 1980 bylo založeno žákovské družstvo, které se postupně měnilo. Prvními žáky se stali: Luboš Filipín, Zdeněk Běloch, Miloš Tuček, Radek Havlát, Stanislav Hála, Josef Lunda, Jiří Havlát a Josef Hejtmánek, který jako jediný z požárníků žákovského družstva již není mezi námi. Nešťastnou náhodou zahynul dne 10. ledna 1987 ve věku nedožitých 18. let. Žáci se pravidelně zúčastňovali spolu s požárníky všech okrskových soutěží v okolních obcích.

Dne 17. května 1981 náš sbor oslavil 90 let založení hasičského sboru. Pořádali jsme ve Březí okrskové cvičení, kde se naši žáci umístili na prvním místě. Další okrskové cvičení se konalo dne 20. května 1984 při příležitosti 50. výročí naší staré motorové stříkačky. Nejprve cvičili naši žáci a poté vystoupili starší požárníci, kteří předvedli starou plně funkční motorovou stříkačku. Další okrskové cvičení ve Březí bylo dne 11. května 1986.

V těchto letech byla požárnická činnost stále velice aktivní. O tom svědčí i družstvo žákyň, které se vyrovnalo všem čtyřem žákovským mužstvům z okolních vesnic.

Na všechna okrsková cvičení se přicházelo podívat mnoho návštěvníků.

Kulturní činnost

Jak je již zmíněno, jsou hasiči nejaktivnější složkou na vesnici. Zúčastňují se nejen všech brigádnických akcí, ale také kulturních činností. Po dokončení stavby kulturního domu v roce 1976 se zde pořádalo vždy několik tanečních zábav ročně, alespoň jeden hasičský ples v zimním období. Pořádal se zájezd do divadla a výlet po České republice. Jeden ze členů sboru promítal pro místní MŠ jedenkrát týdně v kulturním domě pohádkové filmy.

Dne 1. listopadu 1986 se naši členové zúčastnili pohřbu okresního instruktora pana Roberta Hladíka v Heřmanově.

 

Preventivní a kontrolní činnost je zaměřena na výše uvedené uvedené budovy včetně všech obytných domů. Každoročně se prováděly preventivní prohlídky a zjištěné závady se příště kontrolovaly. Zúčastňovali jsme se všech školení včetně školení strojníků.

Vybavení požární technikou a stavby hasičské zbrojnice

Vlastníme motorovou stříkačku PS – 12 s vybavením, které se snažíme postupně doplňovat a vylepšovat. Nemáme žádné auto, motorovou stříkačku většinou taháme traktorem. V roce 1984 jsme zakoupili z prostředků MNV devět vycházkových obleků.

Požární motorovou stříkačku spolu s technikou garážujeme, po zbourání obecního domu, kde býval i hostinec, ve sklepních prostorách kulturního domu. Samostatná zbrojnice je rozestavěna z opuštěného obecního domu. Chtěli bychom ji dokončit v roce 1997. V této nové zbrojnici jsou prostory mnohem větší a bude zde prostor pro garáž na požární auto.

Počet požárů, na kterých náš sbor zasahoval:

V roce 1936 začátkem léta shořela rozestavěná dřevěná stodola u Pelikánů a hned vedle menší dřevěná stodola pana Františka Vařílka.

V roce 1943 hořelo na Ondruškách u pana Habána. Zde ničivý živel pohltil celý menší rodinný domek včetně příslušenství a hospodářské budovy. Největší obětí zde byla starší žena, která se udusila kouřem.

V roce 1945 byl velký požár u Hálů. Zde hned po žních shořela velká dřevěná stodola, všechno obilí a zemědělské stroje.

V roce 1950 během žní shořela dřevěná stodola u pana Voborného. Shořelo zde také mnoho obilí a některé hospodářské nářadí.

Dne 1. května 1968 v dopoledních hodinách byl velká požár u pana Karmazíne. Shořely celé půdní prostory nového domu včetně dřevěné kůlny a hospodářských budov.

Již každoročně se zúčastňujeme pomoci při likvidacích lesních požárů, které jsou u Říkonína a u Dolních Louček. Zde pravidelně v letních měsících hoří lesy a stráně ve velkých kopcích, zapálené od projíždějících vlaků. Někteří naši členové včetně strojníka čerpají s naší motorovou stříkačkou vodu z místního rybníka do nákladních požárnických aut z Velké Bíteše a Velkého Meziříčí. Auta vozí vodu na polní letiště za vesnicí, kde čeká letadlo z křižanovského letiště připravené k přečerpání vody do letadla. Protože k vzniklým požárům nevede žádná příjezdová cesta, musí se použít motorová letadla.

Vyznamenání a jiná ocenění

Medaile Za věrnost a zásluhy při příležitosti 90. oslav výročí založení SPO Březí. Dne 17. května 1981 byly vyznamenáni tito hasiči:

  • Havlát Josef
  • Pařil Antonín
  • Hála Stanislav
  • Antoš Karel
  • Karmazín Jindřich
  • Veselý Jan
  • Nevrtal Karel
  • Pelikán František