Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 18. 10. 2022, od 18:00 hodin.
Přítomní: 7 ze 7 zastupitelů (usnášeníschopné)