Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v úterý 3. 5. 2022 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání ohledně požadavku firmy Kortol
4. Jednání ohledně směny pozemků
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
6. Jednání o schválení rozpočtového opatření č. 2
7. Různé
8. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne: 26. 4. 2022
K sejmutí z úřední desky dne: 3. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky dne: 3. 5. 2022