Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v úterý 2. 11. 2021 v 17:30 hodin

Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání ohledně vyhlášky o poplatcích za odpady
4. Jednání ohledně vyhlášky o stanovení obecního systému nakládání s odpadem
5. Jednání ohledně obsazení místa pracovníka/ice knihovny
6. Informace ohledně cesty u kostela
7. Informace ohledně prodeje nemovitosti na Osové
8. Informace ohledně změny územního plánu
9. Informace o svozu nebezpečného odpadu
10. Informace ohledně rozsvěcování vánočního stromu
11. Různé
12. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne: 26. 10. 2021
K sejmutí z úřední desky dne: 2. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 2. 11. 2021