Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v úterý 6. 9. 2022 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:

1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o prodeji pozemku a schvalování znění smlouvy
4. Informace ohledně voleb
5. Informace ohledně rybářských závodů
6. Informace ohledně obecního dne (sázení stromů)
7. Informace ohledně auditu
8. Informace ohledně deratizace
9. Informace ohledně sběru nebezpečného odpadu
10. Informace ohledně zimní údržby silnic
11. Projednání žádosti na pronájem části pozemku pod hřištěm
12. Schvalování věcných břemen na kanalizaci
13. Projednání žádosti o příspěvek pro postižené od firmy BonaHelpo
14. Jednání o nákupu stromků do lesa – náhrada za uschlé stromky
15. Rozloučení se stávajícím zastupitelstvem
16. Různé
17. Diskuze – Závěr
Jun

Jun Ondřej v.r.
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne: 30. 8. 2022
K sejmutí z úřední desky dne: 6. 9. 2022
Sejmuto z úřední desky dne: 6. 9. 2022