Vážení spoluobčané,
starosta obce Březí, podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákon, oznamuje:
  1.  Volby do zastupitelstva obce Březí se uskuteční:
    •  v pátek 23. září 2022   –  od 14.00 do 22.00 hodin;
    •  v sobotu 24. září 2022 –  od 8.00 do 14.00 hodin.
  2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1  je volební místnost na Obecním úřadu Březí pro voliče bydlící v obci Březí a v osadě Ondrušky
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České  republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky
  4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Březí dne 8. 9. 2022

Ondřej Jun
starosta obce Březí