Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v úterý 12. 7. 2022 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, schválení navrženého programu
  2. Zvolení ověřovatelů zápisu
  3. Jednání o prodeji pozemku, podmínky smlouvy
  4. Informace ohledně dětského hřiště
  5. Informace ohledně výsadby stromů podél cesty na Březské
  6. Jednání o žádosti o příspěvek pro fotbalový klub
  7. Informace ohledně sítě 5G
  8. Různé
  9. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej v.r.
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne: 4. 7. 2022
K sejmutí z úřední desky dne: 12. 7. 2022
Sejmuto z úřední desky dne: 12. 7. 2022