na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.
Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v pondělí 4. 3. 2024 v 18:00 hodin
Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o žádosti na schválení dokumentace na stavbu hangárů
4. Informace ohledně velkoobjemového odpadu
5. Informace ohledně bruslení
6. Informace ohledně doplatku pojišťovně
7. Jednání o žádosti na schválení dokumentace ke stavebnímu povolení
8. Jednání o návrhu smlouvy na věcné břemeno vedení el. energie

9.Jednání o smlouvě na věcné břemeno vedení el. energie
10. Jednání o žádosti na příspěvek pro postižené civiliz. chorobami
11. Informace ohledně běhu „No Men Run“
12. Informace ohledně akce „Čistá Vysočina“
13. Různé
14. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr

starosta obce